Všeobecné obchodní podmínky

Terminologie:

Delegát – účastník konference (veřejnost, zástupce sponzora, vystavovatel apod.)

Organizátor – společnost organizující akci (tj. Holistic Europe anebo jiná společnost spolupracující na pořádání akce se společností Holistic Europe)

Vyšší moc – nekontrolovatelná událost (požár, stávka, civilní nepokoje, nehoda či jiná událost mimo kontrolu Organizátora)

Partner – společnost, charitativní organizace nebo jednotlivec podílející se na akci se společností Holistic Europe (např. vystavovatel, organizátor semináře, pořadatel akce, dodavatel atd.)

 

Obecné

O nás

Posláním Holistic Europe je inspirovat lidi k pozitivním změnám v jejich životě - ať se jedná o zdraví či duševní pohodu.

Pořádáme konference, školení a semináře na různých evropských místech ve spolupráci s předními společnostmi a odborníky.

Ochrana dat

Zadáním registračních údajů všichni delegáti a partneři souhlasí s tím, že Holistic Europe může zpracovávat jejich osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování a ochranou osobních údajů a že Holistic Europe a společnosti spolupracující na jednotlivých akcích je mohou kontaktovat dle potřeby ohledně záležitostí s danou akcí spojených.

Fotografie a záznamy

Holistic Europe může během pořádaných akcí pořizovat fotografie či jiné obrazové a zvukové záznamy a použít je pro propagační účely nebo za účelem dalšího prodeje. To může zahrnovat tištěné dokumenty, videa, reklamní spoty apod. Tyto materiály pak mohou být dále použity na Internetu či jiných médiích.

Delegáti/Partneři, kteří nechtějí, aby jejich osobní údaje byly takto využity, musí kontaktovat společnost na adrese info@holistic-europe.com před začátkem pořádané akce

Platby a potvrzení údajů

Všechny akce musí být plně uhrazeny před započetím dané akce. Po zaplacení delegáti a partneři obdrží potvrzení o zaplacení e-mailem. Pokud delegáti požadují účetní doklad, musí o něj požádat na adrese info@holistic-europe.com. Až do zaplacení plné ceny je jakákoliv registrace pouze prozatímní a nelze ji zaručit.

Předprodejní cena

Předprodejní cenu lze nárokovat pouze v případě, že je akce v předprodeji plně uhrazena do termínu platnosti předprodejní ceny.

Výměna delegáta/Zrušení objednávky

Delegáti mohou za sebe bezplatně nominovat náhradníka nejpozději 24 hodin před začátkem akce. Pokud za sebe delegát není schopen poslat náhradníka, platí tyto podmínky pro zrušení registrace:

 • 3 - 6 týdnů do začátku akce činí storno poplatek 50% zaplacené vstupenky na akci;
 • méně než 3 týdny do začátku akce činí storno poplatek 100% zaplacené vstupenky na akci.

Informace o náhradnících či zrušení objednávky musí delegáti poslat na info@holistic-europe.com.

Zvláštní požadavky

Delegáti či partneři by měli jakékoliv požadavky (např. na bezbariérový vstup) oznámit na info@holistic-europe.com. Jinak není možné zaručit, že vám budeme schopni vyjít vstříc.

Zrušení/změny & Vyšší moc

Holistic Europe si vyhrazuje právo na změny v programu, místě a termínu akcí.

V nepravděpodobné situaci, že by organizátor svévolně zrušil akci, bude delegátům nahrazena plná cena akce. Veškeré závazky jsou limitovány na částku, kterou delegát zaplatil organizátorovi.

Pokud dojde ke zrušení akce z důvodu “vyšší moci”, organizátoři mohou, pokud se tak rozhodnou, vrátit delegátovi uhrazenou cenu akce nebo její část. Organizátoři v takovém případě nepřijímají zodpovědnost za jakékoliv ztráty, náklady či výdaje na straně delegáta.

Přednášející

Organizátoři nenesou a neberou žádnou zodpovědnost za jakékoliv názory, myšlenky či návrhy        a doporučení ze strany přednášejících. Za tyto názory či poskytnuté materiály jsou zodpovědní pouze sami přednášející.

 

Webové stránky a odkazy

Pro zlepšení informovanosti delegátů mohou webové stránky akcí či firemní stránky společnosti Holistic Europe obsahovat odkazy na další stránky a nástroje sociálních sítí. Takové stránky ovšem nespravují organizátoři akce a nepřebírají tedy žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Pojištění

Delegáti a partneři jsou povinni si sami zajistit pojištění související se svou účastí na akci pořádanou společností Holistic Europe (pokud je to vyžadováno). Organizátoři akce nenesou žádnou zodpovědnost za ztráty a škody na osobních věcech způsobené delegátům či partnerům.

 

Všeobecné podmínky pro partnery

Na všechny akce musí mít všichni partneři podepsanou řádnou smlouvu s popisem detailů jako jsou:

 • Rezervované místo;
 • Detaily organizovaného semináře či školení;
 • Detaily poskytovaných služeb apod.

Podepsáním smlouvy partneři přijímají bez výjimky následující body:

 • smluvní podmínky;
 • veškerá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek;
 • veškeré požadavky pronajímatelů prostor včetně jejich požadavků na protipožární ochranu, bezpečnost a zdraví, dopravu apod.
 • všechna platná ustanovení o bezpečnosti a zdraví a relevantní právní normy.

Organizátoři si rezervují právo změnit dohodnuté uspořádání prostor. Organizátoři vyvinou veškeré úsilí, aby byli o takových změnách partneři vždy s předstihem informováni.

Organizátoři určí místo vystavujícím partnerům tak, aby to oběma stranám co nejlépe vyhovovalo, ale nemohou zaručit, že partneři obdrží místo dle vlastní volby.

Vystavující partneři jsou povinni udržovat své zboží, osobní věci a reklamní materiály včetně nábytku a dalších pomůcek pouze ve vymezeném prostoru.

Partneři jsou zodpovědní za své zaměstnance a subdodavatele a jsou povinni zajistit, že takové firmy či jedinci jsou seznámeni se všemi relevantními předpisy a požadavky. Partneři jsou zodpovědní za bezpečnost a zdraví všech svých zaměstnanců a subdodavatelů během instalace a demontáže výstavních prostor.

Partneři jsou v rámci zajišťování a udržování bezpečného prostředí povinni následovat instrukce pořadatelů anebo vlastníků/správců pronajímaných prostor.

Všechny dodávky na výstavní místo musí být organizovány a řízeny pracovníky či subdodavateli partnerů.

Vystavující partneři jsou zodpovědní za zajištění pojištění a fyzické ochrany svých exhibicí.

Vystavující partneři musí mít své vlastí pojištění zodpovědnosti za škody či jakékoliv jiné relevantní pojištění. Potvrzení o takovém pojištění jsou povinni předložit na požádání.

Za žádných okolností není vystavujícím partnerům dovoleno dopravit jakýkoliv materiál na výstavní místo mimo dohodnutý časový interval, pokud se s pořadateli nedohodnou jinak.

Veškerý materiál musí být vystavujícími partnery odstraněn z výstavních prostor bezprostředně po ukončení akce. V opačném případě může být vystavujícím partnerům účtováno dodatečné nájemné. Žádné úložné prostory nejsou na akcích k dispozici.

Vystavující partneři se zavazují udržet svůj výstavní prostor plně funkční až do doby ukončení akce.

Vystavující partneři jsou povinni zajistit bezpečnost svých výstav a musí dodržovat všechny relevantní právní předpisy.

Partneři jsou povinni pokrýt veškeré škody, které sami způsobili.

V případě, že se jakýkoliv partner stane nesolventním nebo vstoupí do likvidace, organizátoři akce si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností s tím, že vystavujícímu vznikne povinnost hradit poplatky za zrušení dle bodu 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Všichni partneři a osoby pohybující se v prostorách akce jménem partnerů jsou povinni nosit viditelně identifikaci dle pokynů organizátorů.

Partneři by měli zvážit možnost pojištění pro případ zrušení závazku ze své strany.

Podpisem smlouvy partneři souhlasí s tím, že je Holistic Europe nebo organizátoři budou kontaktovat ohledně organizace a administrativních záležitostí spojených s akcí.

Partneři souhlasí, že jejich kontaktní údaje budou na Seznamu partnerů a mohou být poskytnuty sponzorům, všem vystavujícím, delegátům a organizátorům akce. Partneři, kteří si nepřejí, aby jejich kontaktní údaje byly takto poskytovány, musí informovat organizátory  v okamžiku rezervace na info@holistic-europe.com.

Partneři jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací, které získali od organizátorů a které nejsou běžně dostupné a které partner získá jen díky smluvnímu vztahu s organizátory.

Všichni delegáti a partneři jsou povinni seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, respektive s jejich částmi, které jsou pro ně relevantní a dále jsou povinni se těmito podmínkami řídit.

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto Všeobecných obchodních podmínek nás, prosím, kontaktujte na info@holistic-europe.com.

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Holistic Europe s.r.o., IČO 02018349, se sídlem Křižovnická 86/6, Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C301796 webovou stránku www.holistic-europe.com. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a volíme případné další zpracovatele, kteří mnám se zpracováním budou pomáhat.

Kontakt

Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 603 227777 nebo na e-mail: info@holistic-europe.com.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme/budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail (popřípadě telefon a adresu0 nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • fotografická dokumentace - živé akce , webináře

Tu můžeme používat pro marketingové účely. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

V případě, že budeme používat Cookies, budeme při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména vaše kontaktní údaje.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook.a naše účetní firma Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte ná prostřednictvím e-mailu: info@holistic-europe.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 14 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.12. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.